Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

 bsbu

    Nazwa projektu: „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”

Organizator: Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy

Opis projektu: Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Strona internetowa projektu: http://bezpieczna-szkola.com

Regulamin i zasady konkursu:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.
 3. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych, uzyskanych efektach, poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole i wokół szkoły. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 4. Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
 5. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę dla zapewnienia bezpieczeństwa placówki i jej uczniów, należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 15 kwietnia 2015 r.
 6. Adres jury konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania jakie należy zrealizować w ramach konkursu:

v  Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

v  Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

v  Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

v  Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

v  Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

v  Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów

 

v  Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła 2015, które w okresie od 28 listopada 2014 r. do 2 marca 2015 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

 

Uczestnicy projektu: wszystkie klasy liceum

 

Koordynator projektu na teranie szkoły: mgr Marta Stefaniak - psycholog szkolny

 

ZADANIA ZERALIZOWANE:

 

ü     Październik 2014 - przeprowadzenie warsztatów pt: „Mój przyjaciel jest inwalidą”

ü     16 października 2014 - podczas “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pod nazwą Restart a Heart nasza szkoła wzięła udział w akcji próby pobicia rekordu w resuscytacji, którą koordynowała Pani Jadwiga Bielecka – kierownik Działu Pomocy Doraźnej Szpitala Powiatowego w Nisku wraz z ratownikami medycznymi pracującymi w Pogotowiu Ratunkowym w Nisku

ü     28 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły udali się do Sądu Rejonowego z siedzibą w Nisku na nietypową lekcję wiedzy o społeczeństwie. Taka forma zajęć była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, panią Joanną Szewczyk oraz z Sędzią Zamiejscowego VIII Wydziału Karnego, panem Krzysztofem Dembowskim. Licealiści od półtora roku są zapraszani na wybrane rozprawy sądowe, dzięki temu mogą zweryfikować swoją wiedzę na temat prawa karnego. Tym razem dzięki uprzejmości sędziego, pana Krzysztofa Dembowskiego uczniowie byli obserwatorami rozpraw sądowych z udziałem dwóch oskarżonych, z których jeden odsiadywał karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Sprawa obu mężczyzn dotyczyła kradzieży. Uczestnicząc w rozprawach karnych uczniowie mają możliwość poznania zastosowania prawa od strony praktycznej. Po rozprawach sądowych sędzia, pan Krzysztof Dembowski wygłosił pogadankę, w której udzielił wyczerpujących odpowiedzi na stawiane pytania o specyfikę zawodów prawniczych, zakres obowiązków sędziego, ranking wyższych uczelni Wizyta w sądzie miała charakter edukacyjny, profilaktyczny, a jednocześnie wzbogaciła młodzież o nowe doświadczenia i umiejętności. Celem organizowania lekcji w sądzie jest zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów i pokazanie prawnych konsekwencji czynów zabronionych. Ponadto licealiści zaznajomili się z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, specyfiką procesu karnego, prawami ofiar przestępstw i obowiązkami świadków.

ü     30 października 2014r, - przeprowadzenie próbnej ewakuacji w szkole

ü     12 listopada 2014 - Uczestnictwo Dyrektora szkoły w konferencji Podkarpackiego Kuratora Oświaty na temat "Patologie jako przejaw zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej". Celem konferencji było zapoznanie uczestników z pojęciem i rodzajami patologii, przeciwdziałaniem jej wśród młodzieży szkolnej, a także dyskusje i debaty z udziałem kuratora oświaty, przedstawicieli Komendy Głównej Policji, społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz pracownika Katedry Prawa Karnego w WSPiA

ü     12 listopada 2014r- uczestnictwo nauczyciela koordynatora na szkoleniu dotyczącym uzależnień,  pt: ARS, czyli jak dbać o miłość

ü     12 listopada 2014r. – zostało zorganizowane spotkanie rodziców uczniów Liceum z przedstawicielem policji, który przedstawił sytuację konfliktów z prawem młodzieży z naszego regionu. Policjant ten uczulił rodziców, jakie działania w stosunku do ich dzieci są niedopuszczalne oraz na jakie zachowanie należy natychmiast reagować. Prowadzący spotkanie zapoznał rodziców z rodzajami środków uzależniających oraz objawach, jakie te środki powodują.

ü     Listopad-grudzień  2014 – wyjazd uczniów klas pierwszych liceum na warsztaty profilaktyczne do placówki MONAR w Stalowej Woli

ü     8-11 grudnia 2014 - udział młodzieży klas 2 LO w warsztatach socjoterapeutycznych z panem Andrzejem Sową - profilaktykiem do spraw uzależnień

ü     Grudzień 2014 - udział klasy 1d w warsztatach z wychowawcą na temat "Zachowania asertywne"

ü     Grudzień 2014/styczeń 2015 - udział uczniów klas pierwszych w zajęciach warsztatowych z wychowawcą, na temat:

        - Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

        - Nie jesteś sam.

        - Przestrzeganie prawa, jako obowiązek każdego ucznia.

ü     Styczeń 2015 - ogłoszenie przez Samorząd Uczniowski konkursu na pracę pisemną w temacie: "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?"

ü   Styczeń 2015 - przeprowadzenie przez nauczycieli religii zajęć o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą przynależność do grup destrukcyjnych, między innymi sekt. Zwrócenie uwagi na mechanizmy werbowania do sekt. Uczniowie naszej szkoły podczas podczas zajęć katechetycznych (w ramach zadania 6 projektu, z dostosowaniem do potrzeb naszej młodzieży) analizowali aspektowość różnorodnych definicji sekt oraz mechanizmy psychomanipulacji w sektach. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny postępowania przywódców i członków sekt oraz  wspólne wskazanie zagrożeń dla współczesnej rodziny, wynikających z działalności sekt. Uczniowie uzyskali także informacje o prowadzonych przez Kościół ośrodkach wspierających osoby związane z sektami oraz ich rodziny, a także prowadzących działalność informacyjną w tym temacie.

ü     Od stycznia 2015 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w klasowych debatach na temat "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel". Niektórzy z nich pomyślnie zdali testy sprawdzające ich wiedzę na temat poruszanych zagadnień, inni w dalszym ciągu przygotowują się do sprawdzianu wiadomości.

ü     25 lutego 2015 roku przedstawicielki Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  poprowadziły zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy z Czarnieckiego. W ramach zajęć na temat : „Każdy komuś jest potrzebny” zaprezentowano działalność fundacji w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przedstawiono możliwość zaangażowania młodzieży w te działania w Krakowie. W ramach warsztatów młodzież miała okazję zmierzyć się z ograniczeniami, które stanowią codzienność osób niepełnosprawnych. Zajęcia zostały sfinansowane przez Radę Rodziców.

ü     27 lutego 2015 roku miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych laureatom Konkursu Szkolnego na pracę pisemną "Co powinno się zmienić w Twojej szkole/rodzinie/otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?" W konkursie wzięło udział 33 uczniów. Ich prace plasowały się na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie wskazywali rozwiązania trudnych sytuacji, wykazując się wielka wrażliwością. Nagrodami w konkursie były dyplomy, słodkie upominki oraz oceny z przedmiotów humanistycznych. Dla najlepszych Samorząd ufundował także bony do sklepów Empik. Przedstawiciele Samorządu postanowili wydać broszurę z powyższymi pracami, by służyły jako wskazówki dla innych uczniów i nauczycieli.

ü     Marzec 2015 – ukończenie przez szkolnego koordynatora projektu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” kursu e-learning na temat bezpieczeństwa w szkole.

ü     11 marca 2015 – wypełnienie i przesłanie ankiet ewaluacyjnych do projektu oraz zamieszczanie poszczególnych działań na stronie konkursowej projektu.

ü     26 marca 2015 – zamieszczenie końcowego sprawozdania z realizacji postanowień projektu "Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

   

 

GALERIA ZDJĘĆ:

 

 • Ewakuacja 001
 • Ewakuacja 004
 • Ewakuacja 005
 • Ewakuacja 006
 • Ewakuacja 007
 • Ewakuacja 008

 

 

IMAGE               29 i 30 marca br. uczniowie klas pierwszych w ramach lekcji z wychowawcą oraz wiedzy o społeczeństwie wzięli udział w spotkaniach edukacyjnych poświęconych rozwijaniu zainteresowania bezpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną. Zajęcia zorganizowano w ramach programu „Problemy Prawa? Prosta Sprawa”, a poprowadził je asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie,...
     KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH W WYKONANIU SZKOLNEGO CHÓRU I ZESPOŁU KAMERALNEGO          Koncert jest jednym z elementów szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 6 listopada 2021r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” został utrwalony w formie audiowizualnej. Był wyjątkowym artystycznym wydarzeniem, podczas którego szkolny chór i zespół...
  19.02.2022r. – po rocznej przerwie spowodowanej pandemią – maturzyści z niżańskiego Liceum powrócili do pięknej tradycji studniówkowej. W eleganckiej scenerii sali bankietowej Rezydencji Sosnowa w Janowie Lubelskim trzecioklasiści z czterech klas po gimnazjum bawili się pod czujną opieką rodziców i w towarzystwie dostojnych gości.Tegoroczną uroczystość uświetnili swoją obecnością starosta niżański Robert Bednarz,...
IMAGE     17 listopada br. uczniowie klasy 1c z inicjatywy wychowawczyni Anny Andres wzięli udział w wykładzie online  dra Kamila Kopery, specjalisty ds. badań i dokumentacji Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas  II wojny światowej im. rodziny Ulmów w Markowej.  Podczas wirtualnego spotkania prelegent omówił temat pt. „Cena odwagi i sprzeciwu – historia rodziny...
IMAGE     Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Wieki niezupełnie ciemne”. Tym razem nasi prelegenci opowiedzą o technologiach i wynalazkach średniowiecznych. Gospodarzami będą historycy Jacek Siembida i Tomasz Żbik. Gościnnie wystąpi kaligraf Krzysztof Dembowski. Spotykamy się 19 listopada 2021 r o godz. 17.00 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Wstęp wolny. Prosimy o...
IMAGE     Jak głosi ustawa z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości - Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości.   W tym roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę...
IMAGE   25 października 2021r. klasa 2b wraz z wychowawcą Urszulą Sudoł odwiedziła najstarszą kopalnię soli w Polsce.Pobyt w bocheńskiej kopalni to niezwykła podróż w czasie. Unikatowe komory solne, piękne wykute w soli kaplice, rzeźby solne oraz narzędzia górnicze tworzą wyjątkowe podziemne miasto. Podczas spaceru podziemnym labiryntem wysłuchaliśmy opowieści przewodnika oraz obejrzeliśmy nietypowe ekspozycje...
IMAGE       We współczesnym świecie znajomość prawa jest niezwykle ważnym aspektem, dlatego też w październiku br. w naszym liceum odbyły się zajęcia przeprowadzone w klasach IA, IIC i IID przez mecenas Magdalenę Golik-Bigos, będącą członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Podczas pierwszej części spotkania omówiono zagadnienie darmowych porad prawnych, z których może skorzystać każdy, kto jest w trudnej...
IMAGE   7 listopada 2021 r. o godz. 18.00 Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy Państwa na wspaniały koncert w wykonaniu młodych artystów Spółdzielczego Domu Kultury. Świętujmy ten dzień razem. Zaproszenia na koncert do odebrania w sekretariacie SDK.  
IMAGE   7 listopada 2021 r. o godz. 18.00 Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Marzeny Kaspieruk. Wernisaż odbędzie się w Klubie Emka (ul. Żwirki i Wigury 6).  
IMAGE     29 października br. uczniowie klasy 1c wzięli udział w Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zorganizowanym przez władze Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Mieli okazję zobaczyć nowoczesne laboratoria uczelni oraz uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach teoretyczno-praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę akademicką. Podczas zajęć z samoobrony niżańscy...
IMAGE       Listopad jest miesiącem zadumy nad przemijaniem i czasem sprzyjającym refleksji o tych, którzy zakończyli już ziemską wędrówkę życia. Choć odeszli na zawsze, wciąż są obecni w naszych sercach i wspomnieniach. Ich postacie ożywają w wyjątkowy sposób w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki. Wielkim szacunkiem, czcią i miłością otaczamy wówczas naszych zmarłych bliskich i znajomych. W...
  Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych rozpoczął się 27 października 2021 r. o godz. 10:00  i zakończy 10 listopada 2021 r. Uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) rejestruje konto na portalu internetowym celem utworzenia i wypełnienia wniosku we współpracy z opiekunem dydaktycznym. Treść ogłoszenia...
IMAGE      Zapowiedź teatru w formie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=L-N_8IXiZJY
IMAGE     Pierwszą, i odłożoną przez pandemię o ponad rok, wizytę projektową w ramach programu Erasmus + (Sektor: Edukacja Szkolna; Akcja 2 – Projekty współpracy szkół) udało się zorganizować w Czechach. Zespoły z Polski, Czech, Portugalii (oraz zdalnie Irlandii) w dniach 04.10-08.10 pracowały nad projektem zatytułowanym : „Searching for Home” („Szukając domu”). Jego głównym celem jest pogłębienie wiedzy...
IMAGE      Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela, upamiętnia 248. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego ministerstwa oświaty w Polsce, a zarazem w Europie. Powiatowe obchody tego doniosłego wydarzenia odbyły się w sali kinowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań pracownikom oświaty, wręczenia im...
IMAGE     Zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do zapoznania się cyklem filmów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem projektu jest budowanie świadomości przyrodniczej na temat parków narodowych i promowanie ich jako atrakcji turystycznej.  Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest realizowany we...
IMAGE      Powoli dobiega końca realizacja projektu „Akademii Bezpieczeństwa WSPIA” przez niżańskie liceum, które od 1 stycznia 2019 r. znalazło się w gronie wyselekcjonowanych 10 szkół średnich z województwa podkarpackiego. O udziale naszego liceum zadecydowały m.in. takie działania, jak: rozwijana od wielu lat edukacja prawna na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.,aktywność niżańskich...
IMAGE   Nadleśnictwo Rudnik zaprasza do udziału w akcji społecznej  #sadziMY, która zostanie przeprowadzona we wszystkich nadleśnictwach w Polsce 30 września i 1 października br. Akcja zarówno 30 września, jak i 1 października rozpocznie się o godz. 10:00 przy budynku kwatery myśliwskiej w Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej 153.
15 października br. o godz. 10.00 w sali nr 10 odbędzie się etap szkolny XXVII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem wiodącym zawodów w roku szkolnym 2021/2022 jest żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia. Literatura i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/biezaca_edycja.html Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się do swojego...
IMAGE     Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy „Opus Vitae – Rzeźba Jana Sieka”. Zapraszamy do Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji 1 października 2021 r. o godzinie 17:00. Jan Siek (1936-2018) urodził się w Nisku i tu spędził swoje dzieciństwo. Ukończył Liceum Plastyczne w Jarosławiu, a następnie studia na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie gdzie...
IMAGE     Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie chcąc pomóc uczniom szkół średnich w nauce oraz tworząc warunki sprzyjające do pogłębiania, doskonalenia i popularyzacji wiedzy z zakresu nauk ścisłych przede wszystkim: matematyki, fizyki, chemii oraz geografii organizuje kursy przygotowawcze tzw. Rok Zerowy.   Kursy są idealnym sposobem na lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz...
    Serdecznie zapraszamy do udziału: w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNM ,,Żyjmy zdrowo". Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu do 31 października 25 fotografii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Na 20 zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu i regulamin dostępne są na stronie- https://ekomaika.pl/konkurs/; OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA KOMIKS dotyczący tematyki HIV/AIDS....
IMAGE      Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do udziału w III edycji projektu „Przybij piątkę nauce”. W ramach programu w każdą trzecią środę miesiąca odbywają się wykłady on-line, podczas których poruszane są tematy z obszaru nauk humanistycznych, ścisłych, medycznych lub społecznych. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się już 15 września br. (środa)...
    04 września 2021 r. na placu przed Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się jubileuszowa, X edycja Narodowego Czytania. W tej ogólnopolskiej akcji tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, jednostki wojskowej, instytucji kultury oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lekturą jubileuszowej odsłony tegorocznego wydarzenia była ponadczasowa „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli...
    Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.   Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci...
IMAGE                                                                           OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYJAZD DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS + DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH     Komisja Rekrutacyjna w ramach...
     Szanowni Państwo Rodzice, Prawni Opiekunowie Uczniów, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie    W trosce o nasze bezpieczeństwo oraz najbliższych nam osób rekomendujemy przyjęcie szczepionki przeciw COVID – 19 dla osób od 12 roku życia.   Poniżej przedstawione są materiały dotyczące akcji szczepień. Szczególnie kierujemy je do tych osób, które z różnych względów nie podjęły decyzji...
      1 września 2021r. w niżańskim liceum po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej zabrzmiał pierwszy dzwonek zapowiadający nowy rok szkolny. W inauguracji wzięło udział 435 uczniów z 16 oddziałów.    W powodu sytuacji pandemicznej młodzież odbywała spotkania klasowe z wychowawcami z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Był to czas wzruszających powitań oraz rozmów zarówno o...
IMAGE   Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku organizuje trzecią edycję Festiwalu „W Krainie Baśniowej Piosenki”. 29 października odbędą się przesłuchania konkursowe finalistów. Wszyscy zainteresowani udziałem mogą wysyłać swoje zgłoszenia wraz z nagraniem demo do 15 października. Formularz zgłoszeniowy i regulamin festiwalu dostępny jest na stronie internetowej NCK „Sokół”...
IMAGE       23 czerwca 2021r. drugoklasiści uczestniczyli w spływie kajakowym na trasie Harasiuki – Dąbrówka. Odcinek, który pokonali, był niezwykle malowniczy krajobrazowo i atrakcyjny turystycznie oraz bezpieczny ze względu na spokojny nurt rzeki Tanew.   Niżańscy licealiści z podziwu godną sprawnością przemierzyli ok. 14-kilometrowy szlak wodny. Z powodzeniem przepłynęli pod trzema mostami w miejscowości...
    24 czerwca 2021r. klasa 1a wyruszyła na swoją pierwszą długo wyczekiwaną wycieczkę na Roztocze.   W programie był spływ kajakami najpiękniejszym odcinkiem rzeki Wieprz na trasie Obrocz- Zwierzyniec zakończony wspólnym pieczeniem kiełbasek. To nie jedyne atrakcje, które na nas czekały na Roztoczu. Niezwykłe krajobrazy tej urokliwej krainy poznawaliśmy również z perspektywy dwóch kółek. Wycieczkę rowerową...
      Składamy najszczersze podziękowania Samorządowi Uczniowskiemu oraz klasie II Ag za szybką i szczodrą odpowiedź na apel o pomoc dla naszej absolwentki Sabiny. Drodzy Uczniowie, swą humanistyczną postawą udowodniliście, że dobro i zdrowie drugiego człowieka jest dla Was najwyższą wartością. Potrafimy to docenić. Gratulujemy i dziękujemy!     Kadra Czarnieckiego
      7 czerwca br. przedstawiciele klas 1a i 2ag wzięli udział w VII Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zorganizowanym przez władze Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Było to możliwe w ramach realizowanego przez uczelnię projektu unijnego „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Uroczysta inauguracja tego wydarzenia miała miejsce z udziałem władz uczelni, pracowników...
IMAGE     Z przyjemnością informujemy, że niżańskie Liceum zdobyło zaszczytny tytuł „Złotej Szkoły NBP” i certyfikat Narodowego Banku Polskiego za realizację zdań przewidzianych w pierwszej edycji ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP”, którego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.      W lutym br. w naszej szkole...

Fundacja

Fundacja Kulczykow logo m

Nasza szkoła


rekrutacja 2022 2023

SOS

sos12

2022 liceum braz

  zlota szkola

Godziny pracy

pedagog psycholog

 

Biblioteka zaprasza

bibiotekalo

bilioteka godziny pracy maj 2022

Pozytywka

Gaja

  Gaja Liver

Sabina Górecka

sabina

Nasi partnerzy

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odsłon

5351671
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni miesiąc
Ten miesiąc
Poprzedni tydzień
Wszystkie
174
155
729
5346555
10229
7887
5351671

Twój adres IP: 44.223.39.67
Czas na serwerze: 2024-05-29 14:25:46

logoBIP