logotyp1

Z wielką satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku przystąpiło do realizacji zadania
pn. „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” na podstawie
umowy o powierzenie grantu nr 1/2017/G/4 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, zawartej dnia 22/03/2018 r. w Nisku pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną ma na celu wzmocnienie kompetencji mieszkańców naszej społeczności lokalnej oraz budowanie świadomości ekologicznej. Planowane jest zorganizowanie w zainteresowanych szkołach
i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu niżańskiego zajęć i wyjazdów edukacyjnych poświęconych zbieraniu odpadów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na ich selektywną zbiórkę i dalsze zagospodarowanie. W ramach zadania planuje się m.in. organizację konkursu zbiórki odpadów papieru i tektury. W każdej gminie wyłoniona zostanie jedna zwycięska szkoła. Siedem zwycięskich szkół weźmie udział w bezpłatnych wyjazdach edukacyjnych do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach (gmina Krzeszów) oraz dodatkową atrakcją będzie wejście na 2 trasy w parku linowym. Na zakończenie projektu w LO w Nisku odbędzie się forum podsumowujące zadanie.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na wrzesień 2018r. a zakończenie całego przedsięwzięcia na październik 2018r.

Ogólny koszt projektu to 22 260 zł, w tym niefinansowy wkład to kwota 2 260 zł.

Już dzisiaj zachęcamy Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu niżańskiego do włączenia się w realizację projektu.

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.