logotyp2

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu niżańskiego do udziału w „Konkursie zbiórki odpadów papieru i tektury w szkołach i placówkach oświatowych powiatu niżańskiego” w ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną”.

Celem konkursu jest m.in.: budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć i wyjazdów edukacyjnych poświęconych zbieraniu wybranych odpadów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na ich selektywną zbiórkę oraz dalsze zagospodarowanie i przetwarzanie.

Konkurs polega na zebraniu przez szkołę jak największej ilości odpadów papieru i tektury. Utworzonych zostanie 7 rankingów szkół (po jednym dla każdej gminy). Rankingi szkół uczestniczących w Konkursie tworzone będą na podstawie masy zebranych odpadów
w przeliczeniu na jednego ucznia. Zwycięży szkoła z najwyższym wskaźnikiem.

Nagrody. Dla 7 zwycięskich szkół – po jednej w każdym rankingu gmin, przewidziana jest nagroda w postaci jednodniowej wycieczki o charakterze interdyscyplinarnym dla 45 uczniów i 3 opiekunów z każdej ze szkół do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach (Gmina Krzeszów). Organizator zapewnia bezpłatnie 45 minutową lekcję edukacyjną w sortowni i składowisku odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach, wejście na 2 trasy w parku linowym w Krzeszowie, transport, ubezpieczenie uczestników oraz wyżywienie.

Terminy. Szkoła może przystąpić do konkursu poprzez zgłoszenie w każdym czasie, lecz nie później niż do 28 września 2018r. Zakończenie przewidziane jest na 5 października 2018r.
W dniu 29 października 2018r. zaplanowane jest Forum podsumowujące realizację zadania.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określone zostały w dołączonym Regulaminie, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest do pobrania ze stron internetowych: www.lo.nisko.pl/saiplo/index.php, www.lo.nisko.pl, zakładka KONKURS EKOLOGICZNY.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.